Bộ Công Thương: Phòng dưới 10 người, có một trưởng và phó phòng

Chia sẽ bài viết cho bạn bè:

Bộ Công Thương đang có những quyết sách mạnh để tinh giảm biên chế, sắp xếp lại bộ máy vốn được cho là cồng kềnh...

Bộ Công Thương có quyết định mạnh trong tinh giản biên chế.

Bộ Công Thương thống nhất ban hành Nghị quyết số 07-NQ/BCS quy định tạm thời về số lượng lãnh đạo cấp phòng trực thuộc các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ.
Nghị quyết này thực hiện tinh giản và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp phòng, hạn chế cấp trung gian trong thực thi công vụ. Đồng thời, Nghị quyết cũng đảm bảo việc tinh giản, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ cấp phòng tại các đơn vị thuộc Bộ thực hiện dân chủ, khách quan, minh bạch.
Điều này thuộc lộ trình sắp xếp, tinh giản đội ngũ lãnh đạo cấp phòng theo cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương được quy định tại Nghị định số 98/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 
Cụ thể, theo Nghị quyết, việc bổ nhiệm, tực hiện sắp xếp, tinh giản đội ngũ lãnh đạo cấp phòng của các đơn vị thuộc Bộ Công Thương thực hiện theo nguyên tắc sau:
Phòng và tương đương có dưới 10 biên chế: Có 1 trưởng phòng và 1 phó trưởng phòng.
Phòng và tương đương có từ 10 biên chế trở lên: Có 1 trưởng phòng và không quá 2 phó trưởng phòng.
Bộ Công Thương cũng quy định không bổ nhiệm chức vụ hàm trưởng phòng, hàm phó trưởng phòng được hưởng phụ cấp. 
"Đối với các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại có thể bổ nhiệm hàm trưởng phòng, hàm phó trưởng phòng để thuận lợi trong công tác đối ngoại, nhưng không được hưởng phụ cấp và phải báo cáo xin ý kiến của lãnh đạo Bộ", Nghị quyết nêu rõ. 
Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ quy định này để tiến hành xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ cấp phòng, công khai và lấy ý kiến trong tập thể lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo chủ chốt và toàn thể cán bộ công chức, viên chức của đơn vị theo nguyên tắc: Đối với cán bộ lãnh đạo cấp phòng theo cơ cấu tổ chức cũ không được sắp xếp, thực hiện thôi không giữ chức vụ thì được bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ đến hết nhiệm kỳ chức vụ đã bổ nhiệm theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
Đối với cán bộ lãnh đạo đang giữ Hàm, thực hiện rà soát để bổ nhiệm chính thức (theo tiêu chí về số lượng đã nêu ở trên), quyết định thôi giữ chức vụ hàm hoặc thôi không hưởng phụ cấp chức vụ.
Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm xây dựng phương án, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp phòng, báo cáo Bộ quyết định (đối với các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ) hoặc quyết định theo thẩm quyền (các Cục thuộc Bộ) theo phân cấp của Bộ, hoàn thành trong tháng 1/2018.
Việc tinh giản biên chế cũng được Bộ trưởng Trần Tuấn Anh coi là một trong 9 nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Công Thương trong năm 2018.
BẠCH DƯƠNG


Chia sẽ bài viết cho bạn bè:

Kinh Tế-Tài Chính

Tin Tức

Bình Luận:

0 bình luận: